Nie zastanawiaj się dłużej tylko dołącz do Nas - warto!


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
poniedziałek, 04 czerwca 2018 14:31

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 ( dla uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76, zwany dalej administratorem.

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść orzeczenia bądź opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, obwód szkolny, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Rodzice uczniów posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Niepublicznym Gimnazjum ZDZ w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 

Kalendarium


lipiec 2019
PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Przydatne linki

 

 

Gimnazjum ZDZ Białystok (c) 2011