Nie zastanawiaj się dłużej tylko dołącz do Nas - warto!


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
poniedziałek, 04 czerwca 2018 14:31

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 ( dla uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76, zwany dalej administratorem.

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść orzeczenia bądź opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, obwód szkolny, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Rodzice uczniów posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Niepublicznym Gimnazjum ZDZ w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 

Kalendarium


wrzesieñ 2019
PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Przydatne linki

 

 

Gimnazjum ZDZ Białystok (c) 2011